You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Jūrmalas privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Galaktika”
Iekšējās kārtības noteikumi

Bērnu dārza Galaktika noteikumi

1. JŪRMALAS PRIVĀTĀ BĒRNUDĀRZA “GALAKTIKA” REGLAMENTĒJOŠIE DOKUMENTI

1.1. Izglītības iestādes mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “GALAKTIKA” Nolikums.
1.2. Audzināšanas un izglītības darbība pirmsskolas izglītības iestādē tiek īstenota balstoties uz ”Jūrmalas privātā bērnudārza “GALAKTIKA” mācību programmu”, kas izstrādāta atbilstoši mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmas apguvei, balstoties uz Latvijas izglītības pirmsskolas programmu.
1.3. Pirmsskolas grupas strādā atbilstoši apstiprinātajam mācību plānam un dienas režīmam, ievērojot bērnu vecumposmu attīstības īpatnības .
1.4. Attiecības starp bērnu vecākiem un Jūrmalas privāto bērnudārzu “GALAKTIKA” regulē pirmsskolas izglītības iestādes Līgums, kurš tiek abpusēji parakstīts, balstoties uz vecāku iesnieguma par bērna uzņemšanu izglītības iestādē.
1.5. Darbinieku darba attiecības ar Jūrmalas privāto bērnudārzu “GALAKTIKA” nosaka Darba līgums, kas tiek parakstīts stājoties darbā, kura neatņemama sastāvdaļa ir pienākumu apraksts un darbinieku iekšējie kārtības noteikumi.

Bērnu dārza Galaktika noteikumi

2. NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMĀ UZŅEMŠANAI IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ JŪRMALAS PRIVĀTAJĀ BĒRNUDĀRZĀ «GALAKTIKA»

2.1. Izglītojamais Izglītības iestādē tiek uzņemts, ja Izglītojamā pārstāvis ir iesniedzis Izglītības iestādes vadītājai rakstisku iesniegumu par Izglītojamā uzņemšanu Izglītības iestādē, ja vecāki un Jūrmalas privātā bērnudārza «GALAKTIKA» vadītāja ir parakstījuši līgumu par pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanu.
2.2. Izglītojamais Izglītības iestādē tiek uzņemts, ja Izglītojamā pārstāvis ir iesniedzis Izglītības iestādes vadītājai sekojošus dokumentus:
2.2.1. Izglītojamā pārstāvja, kurš parakstīs līgumu ar izgītības iestādi, pases kopiju;
2.2.2. Izglītojamā dzimšanas apliecības kopiju;
2.2.3. Izglītojamā medicīnisko karti 026U formā ar speciālista slēdzienu par Izglītojamā veselības stāvokli;
2.2.4. vecāku personīgie telefona numuri, deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adreses;
2.3. Par bērna īpašām uztura vēlmēm vai pārtikas ierobežojumiem Izglītojamā pārstāvis informē rakstiski izglītības iestādi, vadītāja šo informāciju pievieno līgumam, kā arī rakstiski iesniedz pavārei, grupas skolotājām un skolotāja palīgam;
2.4. Dienā, kad abas Puses savstarpēji ir parakstījušas līgumu par izglītojamā pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanu, Jūrmalas privātā bērnudārza «GALAKTIKA» vadītājas pienākumi:
2.4.1. Iepazīstināt Izglītojamā pārstāvi ar Jūrmalas privātā bērnudārza «GALAKTIKA» Iekšējiem kārtības noteikumiem, ko Izglītojamā pārstāvis apliecina ar parakstu;
2.4.2. Iepazīstināt Izglītojamā pārstāvi ar Jūrmalas privātā bērnudārza «GALAKTIKA» pastaigas maršrutiem, ko Izglītojamā pārstāvis apliecina ar parakstu;
2.4.3. Iepazīstināt Izglītojamā pārstāvi ar Jūrmalas privātā bērnudārza «GALAKTIKA» dienas režīmu un nodarbību plānojumu, ko Izglītojamā pārstāvis apliecina ar parakstu;
2.4.4. Izsniegt Izglītojamā pārstāvim izglītojamajam nepieciešamo lietu sarakstu, kā arī Jūrmalas privātā bērnudārza «GALAKTIKA», vadītājas un audzinātājas telefona numurus;
2.5. Iestājoties Izglītojamajam Izglītības iestādē, 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc šī līguma parakstīšanas, tiek veikta vienreizējā iemaksa un apmaksa par Izglītojamā pirmouzturēšanās mēnesi Izglītības iestādi;

Bērnu dārza Galaktika noteikumi

3. IZGLĪTOJAMĀ ATSKAITĪŠANAS KĀRTĪBA NO JŪRMALAS PRIVĀTĀ BĒRNUDĀRZA «GALAKTIKA»

3.1. Izglītojamais var tikt atskaitīts no Izglītības iestādes, kad ir pabeidzis Izglītības iestādi un pēc izlaiduma saņēmis pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējumu, medicīnas karti 026 U.
3.2. Izglītojamais var tikt atskaitīts no Izglītības iestādes, ja Izglītojamā Pārstāvis
ir iesniedzis Izglītības iestādei rakstisku iesniegumu par līguma laušanu ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms atskaitīšanas. Balstoties uz Izglītojamā Pārstāvja iesniegumu, vadītāja izglītojamo atskaita no Jūrmalas privātā bērnudārza «GALAKTIKA».
3.3. Izglītojamais var tikt atskaitīts no Izglītības iestādes, ja Izglītojamā Pārstāvis pārkāpj līgumā noteikto apmeklējuma kārtību (kā arī, ja Izglītojamā Pārstāvis savlaicīgi nav samaksājis par Izglītības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem).
3.4. Izglītojamais var tikt atskaitīts no Izglītības iestādes, ja Izglītojamā Pārstāvis pārkāpj izglītības iestādes iekšējos kārtības Noteikumus. Tādā gadījumā vadītāja rakstiski 3 (trīs) dienas iepriekš informē Izglītojamā Pārstāvjus par līguma laušanu.Vadītājai ir tiesības no šī brīža izglītojamo nepieņemt bērnudārzā «GALAKTIKA».
3.5. Izglītojamais var tikt atskaitīts no Izglītības iestādes ar pedagoģiskās padomes lēmumu, ja Izglītojamais ar savu uzvedību traucē citiem izglītojamiem mācību procesu, rada apdraudējumu citu izglītojamo psihiskai vai fiziskai veselībai un/vai dzīvībai. Tādā gadījumā vadītāja rakstiski 3 (trīs) dienas iepriekš informē Izglītojamā Pārstāvjus par līguma laušanu.Vadītājai ir tiesības no šī brīža izglītojamo nepieņemt bērnudārzā «GALAKTIKA».
3.6. Atskaitot Izglītojamo no Izglītības iestādes, vadītājai ir jāizsniedz Izglītojamā Pārstāvim bērna medicīnas karti, kā arī abpusēji parakstītu vienošanos par līguma laušanu.
3.7. Atskaitot Izglītojamo no Izglītības iestādes, apmaksa par tekošo mēnesi netiek ne atmaksāta, ne pārrēķināta.

Bērnu dārza Galaktika noteikumi

4. DARBA DIENAS ORGANIZĀCIJA

4.1. Izglītības iestāde strādā piecas dienas nedēļā (no pirmdienas līdz piektdienai ) no plkst.7.00 līdz 19.00.
4.2. Ieteicams bērnu vest uz izglītības iestādi no plkst.8.30 līdz 9.00. Šajā laikā grupas skolotājai ir iespēja un pienākums tikties ar vecākiem, lai apmainītos ar aktuālāko informāciju, kas saistīta ar bērnu, lai uzklausītu vecāku lūgumus un rekomendācijas. Plkst. 9.00 sākās brokastis, bet pēc tam plānotās dienas aktivitātes –rotaļnodarbības.
4.3. Ja vecāki bērnu atved uz Izglītības iestādi ar nokavēšanos, tad skolotājam nav iespējas veltīt viņam un vecākiem papildus uzmanību, jo pedagogs atrodas grupā un nedrīkst atstāt pārējos bērnus bez pieskatīšanas.
4.3.1. Tiem, kas ierodas ar nokavēšanos, brokastis paredzētas līdz plkst. 9.30.
4.3.2. Ja bērnu atved uz Izglītības iestādi laikā, kad grupa devusies āra pastaigā, Izglītojamā Pārstāvim bērns jānogādā līdz rotaļu laukumam vai pastaigas vietai jūrā un jānodod skolotājai.
4.4. Klusajā stundā visi bērni dodas gulēt, neskatoties uz to, vai viņi aizmieg vai nē. Ja bērns stundas laikā nespēj aizmigt, tad viņu pieceļ agrāk.
4.5. Gadījumā, ja Izglītojamā Pārstāvis plāno Izglītojamo izņemt no Izglītības iestādes ātrāk, kā paredzēts dienas režīmā, tad skolotājs par to jāinformē jau no rīta.
4.6. Ja ir nepieciešams, Izglītojamā Pārstāvim ir iespēja piezvanīt uz izglītības iestādes pilsētas un mobilo koplietošanas tālruni vai personīgi vadītājai un nodot informāciju, jo aizliegts darba dienas laikā traucēt skolotāju, kad viņa ir atbildīga par grupas bērniem.
4.7. Ja Izglītojamais ir saslimis vai Izglītojamā Pārstāvis neplāno viņu vest uz Izglītības iestādi mājas apstākļu dēļ, tad Izglītojamā Pārstāvim ir laicīgi (dienu pirms vai līdz plkst. 9.00 no rīta) jāinformē Izglītības iestādes darbinieki pa tālruņiem 67762140 vai 27068086.
4.8. Nodarbības pirmsskolas Izglītības iestādē sākās plkst.9.30. Katram Izglītojamā Pārstāvim ir izsniegts nodarbību saraksts.
4.9. Ja Izglītojamajam, atrodoties Izglītības iestādē, parādās saslimšanas pazīmes, tad vadītāja vai skolotāja nekavējoties sazinās ar Izglītojamā Pārstāvi. Tāpēc Izglītības iestādē vienmēr jābūt precīzai un reālai kontaktinformācijai.
4.10. Izglītības iestāde tiek slēgta plkst.19.00. Izglītojamos ieteicams izņemt pēc vakariņām, kas plānotas plkst.18.00. Ja rodas neplānota aizkavēšanās, Izglītojamā Pārstāvim nekavējoties jāsazinās ar grupas skolotāju vai Izglītības iestādes vadītāju un jābrīdina, cik ilgi aizkavēsies. Ja līdz plkst.19.00 Izglītojamais nav izņemts, skolotājai ir tiesības zvanīt Izglītojamā Pārstāvim un atgādināt, ka Izglītojamais vēl ir Izglītības iestādē.
4.11. Izglītojamā Pārstāvim ir jāinformē grupas skolotāja vai Izglītības iestādes vadītāja, ja Izglītojamo, pēc vecāku vēlmes, no Izglītības iestādes izņems sveša persona. Skolotājs nav tiesīgs atdot Izglītojamo svešai personai bez saziņas ar Izglītojamā Pārstāvi. Skolotājai aizliegts atdot Izglītojamo personām reibuma stāvoklī.
4.12. Kategoriski aizliegts Izglītojamajam vienam ierasties un aiziet no Izglītības iestādes bez pieaugušā pavadīšanas.
4.13. Ja Izglītojamais neapmeklēs Izglītības iestādi vairāk kā trīs dienas, Izglītojamā Pārstāvim ir laicīgi jāinformē grupas skolotāja vai Izglītības iestādes vadītāja un jāuzraksta iesniegums par prombūtni. Pretējā gadījumā nepieciešama ārsta izziņa, ka izglītojamais ir vesels.

Bērnu dārza Galaktika noteikumi

5. IZGLĪTOJAMĀ APĢĒRBS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

5.1. Izglītības iestādē katram Izglītojamajam ir savs apģērbu grozs, pakaramais un vieta apaviem.
5.2. Izglītojamajam nepieciešamais apģērbs un apavi:

 • «elpojoši» maiņas apavi (ieteicams bez melnas zoles, kas atstāj melnas svītras uz grīdas, jaunākās grupas Izglītojamajiem maiņas apavus ar lipekļu aizdarēm);
 • t-krekls ar īsām rokām;
 • 2 pāri apakšbikšu;
 • zeķubikses un zeķes;
 • jaka vai pulovers ar garām piedurknēm;
 • sporta bikses/džinsu bikses/ šorti/svārki;
 • pidžamma (tiek mainīta ik pēc 5 dienām);
 • vasarā pludmales cepure, pretiedegma krēms, peldbikses vai peldkostīms;
 • rudenī un pavasarī gumijas zābaki, lietusmētelis, 2 cimdu pāri;
 • ziemā siltās bikses, šalle, 2 dūraiņu pāri;
 • zobu birste un pasta (neaizmirst atjaunot);
 • personīgā matu suka;
 • silītes un jaunākākās grupas izglītojamajiem, ja nepieciešams, pamperi un mitrās higiēniskās salvetes.

5.3. Āra pastaigām ieteicams ērts apģērbs, kas netraucē aktīvi kustēties, ko viegli var izžāvēt un kuru drīkst nosmērēt.
5.4. Izglītojamā apģēbu drīkst marķēt, lai to nepazaudētu vai nesajauktu ar cita drēbēm.

Bērnu dārza Galaktika noteikumi

6. ROTAĻAS UN PASTAIGAS SVAIGĀ GAISĀ

6.1. Izglītojamie katru dienu dodas pastaigā 1-2 reizes dienā, atkarībā no laika apstākļiem. Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 °C, pastaigas svaigā gaisā Izglītojamajiem netiek organizētas, pasliktinoties laika apstākļiem un/vai gaisa temperatūrai pazeminoties, PII "Galaktika" tiek izvērtēta pastaigu organizēšana attiecīgajā dienā, ņemot vērā bērnu vecumu, vēja stiprumu, nokrišņu daudzumu u.c. apstākļus. Vasarā, lai ierobežotu atrašanos saulē, pastaigas organizējam līdz plkst.11.00, bet pēc skolotāja ieskatījuma pastaigu var turpināt, atrodoties ēnā. Pēc skolotāja ieskatījuma izglītojamajiem ir atļauts ieiet jūrā līdz ceļiem.
6.2. Pastaiga ir obligāta visiem Izglītojamajiem. Ja Izglītojamā pārstāvis uzskata, ka Izglītojamais nav pietiekami vesels, lai dotos pastaigā, tad viņš nevar apmeklēt izglītības iestādi, bet Izglītojamajam ir jāpaliek mājās, kamēr izveseļojas.
6.3. Izglītības iestādē aizliegts izmantot Izglītojamā personīgo velosipēdu, skrejriteni un skrituļslidas, lai neapdraudētu pārējo izglītojamo drošību.
6.4. Skolotāja patstāvīgi izvēlas pastaigas maršrutu un ilgumu, kā arī to, cik pieaugušie pavadīs viņus pastaigā.
6.5. Izglītojamais drīkst uz Izglītības iestādi nest personīgo rotaļlietu, ja tā ir tīra un nesatur sīkas un bīstamas detaļas. Atļaujot bērnam uz Izglītības iestādi nest savas personīgās rotaļlietas, Izglītojamā pārstāvim ir jāpiekrīt tam, ka ar rotaļlietu spēlēsies arī citi bērni, ka tā var tikt sabojāta. Par Izglītojamā personīgajām rotaļlietām skolotāja un Izglītības iestāde neatbild. Aizliegts no mājām nest rotaļu ieročus.
6.6. Ja noskaidrojas, ka Izglītojamais uz mājām ir paņēmis Izglītības iestādes rotaļlietu ( tajā skaitā cita Izglītojamā rotaļlietu),tad lūdzam nekavējoties to atdot, izskaidrojot Izglītojamajam, kāpēc nevar ņemt svešas mantas.
6.7. Izglītības iestādē vienmēr tiek svinētas dzimšanas dienas. Par svētku tradīcijām ir jākonsultējas ar grupas skolotāju vai Izglītības iestādes vadītāju.

Bērnu dārza Galaktika noteikumi

7. IZGLĪTOJAMĀ VESELĪBA

7.1. Izglītojamais Izglītības iestādē tiek uzņemts, ja Izglītojamā pārstāvis ir iesniedzis Izglītības iestādes vadītājai Izglītojamā medicīnisko karti 026U formā ar speciālista slēdzienu par Izglītojamā veselības stāvokli.
7.2. Izglītības iestādē netiek uzņemti Izglītojamie ar slimības simptomiem. Skolotājai un vadītājai ir tiesības neuzņemt bērnus ar konjunktivītu, izsitumiem, stiprām iesnām, klepu un temperatūru. Lūdzam Izglītojamo pārstāvjus nekavējoties informēt izglītības iestādi, ja izglītojamajam ir konstatēta kāda no infekcijas slimībām:skarlatīns, masaliņas, masalas, garais klepus, vējbakas un citas slimimības vai vīrusi.
7.3. Pēc slimošanas Izglītojamā pārstāvis iesniedz ārsta izziņu, ka Izglītojamais drīkst apmeklēt izglītības iestādi.Ārsta izziņa ir nepieciešama, ja izglītojamais nav apmeklējis Izglītības iestādi vismaz trīs un vairāk darba dienas;
7.4. Iestājoties Izglītības iestādē, Izglītojamā Pārstāvim ir pienākums rakstiski informēt Izglītības iestādes administrāciju, ja Izglītojamam ir alerģija vai citas veselības problēmas.
7.5. Izglītības iestādes ēdienkarte tiek sastādīta atbilstoši valsts prasībām un ieteikumiem par veselīgu bērnu uzturu. Katru dienu ar ēdienkarti var iepazīties informācijas stendā.

Bērnu dārza Galaktika noteikumi

8. APMAKSAS KĀRTĪBA

8.1. Pirmsskolas izglītības iestādē «Galaktika» apmaksa par nākamo mēnesi tiek veikta līdz tekošā mēneša 30. datumam, uz Izglītības iestādes norādīto bankas norēķinu kontu, saskaņā ar katra mēneša 20. datumā saņemto priekšapmaksas rēķinu no Izglītības iestādes vadītājas.
8.2. Mēneša maksa par bērnudārza «Galaktika» pakalpojumiem ir 800 (astoņi simti) eiro. Ja Jums ir piešķirts līdzfinansējums privātā bērnudārza pakalpojumiem no pašvaldības, kurā esat deklarēts, līdzfinansējuma summa tiks norēķina no pamatsummas – astoņi simti eiro*.
8.3. Uzņemot izglītojamo Izglītības iestādē, samaksa par izglītojamā pirmo uzturēšanās mēnesi Izglītības iestādē tiek veikta piecu darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.
8.4. Maksājuma kavējums tiek uzskatīts par līguma pārkāpumu, un tas var būt par iemeslu līguma pārtraukšanai no Izglītības iestādes puses.
8.5. Papildus nodarbības – sports ārpus bērnudārza, logopēds – tiek apmaksātas atsevišķi.
8.6. Gadījumā, ja izglītojamais ir uzņemts Izglītības iestādē uz laiku, kas mazāks par 6 mēnešiem, mēneša maksa tiek noteikta 850 (astoņi simti piecdesmit) eiro.
8.7. Ja bērns slimības vai citu iemeslu dēļ nav apmeklējis bērnudārzu, pārrēķins netiek veikts.
8.8. Maksājuma nosacījumus apstiprina dibinātājs un norāda līgumā, ko paraksta abas puses, Izglītojamo uzņemot Izglītības iestādē. Aizliegts vērsties pie Izglītības iestādes vadītājas pēc apmaksas atlaides vai pārrēķina.

Bērnu dārza Galaktika noteikumi

9. SADARBĪBA

9.1. Izglītības iestāde vienmēr ir priecīga sadarboties ar Izglītojamo Pārstāvjiem, kas veicina labvēlīgu adaptācijas periodu un nodrošina pozitīvu vidi Izglītojamā attīstībai.
9.2. Izglītojamā Pārstāvim ir nodrošināts atbalsts no visiem speciālistiem, skolotājiem un vadītājas jebkurā jautājumā, kas saistīts ar Izglītojamo.
9.3. Skolotāja pienākums ir informēt Izglītojamā Pārstāvi par visiem nozīmīgiem notikumiem Izglītības iestādē, kas saistīti ar Izglītojamo.Lai tas būtu iespējams, aicinām Izglītojamo vest uz Izglītības iestādi laicīgi (4.2. punkts).
9.4. Katra mācību gada septembrī tiek organizēta vecāku sapulce-vai grupas, vai visas iestādes kopsapulce. Ierašanās uz mācību gada sākuma vecāku sapulci ir obligāta.
9.5. Katra mācību gada pavasarī Izglītības iestāde organizē atklātās nodarbības visās mācību jomās, dodot iespēju Izglītojamo Pārstāvjiem iepazīties ar nodarbību metodēm, darba formām un novērot Izglītojamo darbu.
9.6. Vismaz četras reizes gadā tiek organizēti svētki kopā ar Izglītojamo Pārstāvjiem.Ļoti vēlama ir vismaz viena ģimenes locekļa klātbūtne.
9.7. Ar jautājumiem, problēmām un ierosinājumiem, lūdzu, vērsieties pie skolotājas vai vadītājas. Jūsu priekšlikumi par izmaiņām Izglītības iestādes iekšējos kārtības noteikumos būs laipni gaidīti.

Bērnu dārza Galaktika noteikumi

10. DAŽĀDI

10.1. Izglītības iestādes teritorija ir slēgta.Lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu teritorijā, izejot no Izglītības iestādes, aiz sevis cieši aizveriet vārtus. Pie ieejas zvaniet pie vārtiem un stādieties priekšā.
10.2. Izglītības iestādes telpās un teritorijā ir aizliegts runāt paceltā balsī, aizvainot Izglītojamos, citus Izglītojamo Pārstāvjus vai personālu.
10.3. Ja izglītojamajam ir konflikta situācija ar vienaudžiem, Izglītojamā Pārstāvis vēršas pie vadītājas, nemēģinot atrisināt problēmu ar «pāridarītāja» Pārstāvjiem, vēl jo vairāk ar pašu «pāridarītāju».
10.4. Aizliegts ieiet grupā bez vadītājas atļaujas.
10.5. Aizliegts Izglītojamajiem dot līdzi ēdienu un cienastu .
10.6. Aizliegts Izglītības iestādes teritorijā un telpās smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienus.
10.7. Izmaiņas un papildinājumi Izglītības iestādes iekšējos kārtības noteikumos tiek veikti ievērojot vecāku un vadītājas ierosinājumus.Izmaiņas apstiprina vadītāja un Izglītojamo Pārstāvji ar parakstu apliecina, ka ir iepazinušies.
10.8. Kārtība stājas spēkā ar 2012.gada 1. Aprīli.

Reģistrējieties izmēģinājuma nedēļai

Nosūtīt